സിംഹക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സിംഹേ സാഹസവാൻ ഖ്യാതഃ പ്രബലോ വിക്രമീ ഗുണീ
ഗിരിദുർഗ്ഗരതഃ കോപീ ദീർഘായുസ്സ്യാദരിഷ്ടവാൻ

സാരം :-

സിംഹക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സാഹസിയായും പ്രസിദ്ധനായും ഏറ്റവും ബലവും പരാക്രമവും ഉള്ളവനായും ഗുണവാനായും വനപർവ്വതങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനായും ദീർഘായുസ്സും അരിഷ്ടയുള്ളവനായും ഭവിക്കും.