പന്നിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്വചിൽ സൗഖ്യം ക്വചിദ്ദുഃഖം ക്വചിദ്രാജ്യം ക്വചിദ്യശഃ
വരാഹകരണേ ജാതഃ പശുമാൻ വീര്യവാൻ ഭവേൽ.

സാരം :-

പന്നിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ സുഖവും ചിലപ്പോൾ ദുഃഖവും ചിലപ്പോൾ രാജ്യവും ചിലപ്പോൾ യശസ്സും ഉള്ളവനായും പശുക്കളും വീര്യവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.