ആനക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്ഥൂലാസ്യോ ദീർഘവൈരീ ച ബലവാൻ ബഹുഭോജനഃ
സുഭഗസ്സർവവിഖ്യാതോ ഗജേ ഭഗ്നവ്രതസ്സദാ

സാരം :-

ആനക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വിശാലമായ മുഖത്തോട് കൂടിയവനായും വളരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിരോധമുള്ളവനായും ബലവാനായും വളരെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും സുന്ദരനായും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായും വ്രതങ്ങളെ മുടക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.