വിഷ്ടിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്വബന്ധുകലഹഃ ക്രോധീ ഹീനവൃത്തിഃ കുഭോജനഃ
വിഷ്ടിഭൃഭ്വിഷമാക്ഷശ്ച വിഷ്ട്യാം മന്ദമതിസ്സദാ.

സാരം :-

വിഷ്ടിക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ തന്റെ ബന്ധുക്കളുമായി കലഹിക്കുന്നവനായും കോപമുള്ളവനായും ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കുറഞ്ഞവനായും അഭക്ഷ്യങ്ങളും നിന്ദ്യങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനായും ചുമടെടുക്കുന്നവനായും വിഷമനേത്രനായും (കോണ്‍കണ്ണോ, ഒറ്റകണ്ണോ ഉള്ളവനായും) അല്പബുദ്ധിയുള്ളവനായും ഭവിക്കും.