കഴുതക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ചപലോƒത്യന്തമേധാവീ നൈകവാസരതസ്സദാ
അസ്വതന്ത്രോƒല്പബുദ്ധിശ്ച കരണേ ഖരസംജ്ഞിതേ.

സാരം :-

കഴുതക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ചപലനായും ധാരണാശക്തിയുള്ളവനായും ഒരിടത്തും സ്ഥിരവാസമില്ലാത്തവനായും പരാധീനനായും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവനായും ബുദ്ധിശക്തിയില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും. 

ഇവിടെ അത്യന്തമേധാവി എന്നും അല്പബുദ്ധി എന്നുമുള്ള രണ്ടുപദങ്ങൾ അന്യോന്യവിരുദ്ധങ്ങളായി വിചാരിക്കരുത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർക്ക് ധാരണാശക്തിയുണ്ടായി എന്ന് വരാവുന്നതാണ്.