വാസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പാപമതിർവികലാംഗോ
നിദ്രാലസ്യശ്രമാന്ന്വിതോ വിധനഃ
പാപൈരേവം സൗമ്യൈർ-
ബ്ബലയുക്തൈസ്സ്ർവസൗഖ്യസമ്പന്നഃ

സാരം :-

വാസിയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പാപഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള വാസിയോഗമായാൽ ബുദ്ധിക്കു ദോഷവും പാപവിചാരവും അംഗവൈകല്യവും ഉറക്കവും അലസതയും ശ്രമവും ധനഹാനിയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

ശുഭഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള വാസിയോഗമായാൽ സകലസുഖങ്ങളും സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

*****************

സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനൊഴികെയുള്ള താരാഗ്രഹങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നാൽ വാസിയോഗം സംഭവിക്കും.