ഉഭയചരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മുഖരോജ്ഞാനീ ബലവാൻ
സ്വബന്ധുനാഥോ നരേന്ദ്രദയിതശ്ച
നിത്യോത്സാഹീ വാഗ്മീ
യോഗേ ജാതശ്ശുഭോഭയചരീഷു.

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉഭയചരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ പറയുന്നവനായും ബലവാനായും സ്വബന്ധുക്കളുടെ നാഥനായും രാജസമ്മതനായും എപ്പോഴും ഉത്സാഹശീലവും വാക്സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പാപഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉഭയചാരീയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ ശരിയായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല.

*****************

സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും  പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും  ചന്ദ്രനൊഴികെയുള്ള താരാഗ്രഹങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നാൽ ഉഭയചരീയോഗം സംഭവിക്കും.