ആറാം ഭാവത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

ഖലമതിരുദരാന്തശ്ശോഫരോഗീ ച നിന്ദ്യഃ
ക്ഷരജൂഷി പരിഭൂതശ്ചാലസോƒനായതായുഃ
വിഭവസുഭഗസുഭ്രൂ സംഗമർത്ഥോപഭോഗീ
യുവതിജനജിതേƒസ്തേ കാമുകഃ സ്യാദ്ദയാലുഃ

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ക്രൂരബുദ്ധിയായും വയറ്റിൽ നീരും വേദനയും മറ്റു രോഗങ്ങളും ഉള്ളവനായും നിന്ദ്യനായും എല്ലായിടത്തും തോൽവി പറ്റുന്നവനായും മടിയനായും ആയുർബ്ബലമില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവനായും കളത്രസുഖവും കാമോപഭോഗവും ധനവും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീജിതനായും കാമാധിക്യവും ദയാശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.