വിഹഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വിഹഗോദിതമാനവസ്സുഖീ
കലഹീ സംഗ്രഹണോദ്യതോƒടനഃ
ധനവാൻ ബഹുവിക്രമോ രണേ
കൃതദൗത്യോ ബഹുഗേഹഭാഗ്ഭവേൽ.

സാരം :-

വിഹഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സുഖമുള്ളവനായും കലഹകർത്താവായും സംഗ്രഹണശീലവും സഞ്ചാരവും ധനവും ഉള്ളവനായും യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ശൂരനായും ദൂതവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവനായും അനേകം ഗൃഹങ്ങളുടെ നായകനായും ഭവിക്കും.

************************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നാലാം ഭാവത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ "വിഹഗയോഗം "