വരാഹയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഉദയാത്മജബന്ധുസ്ഥൈർവ്വാരാഹ ഇതി കഥ്യതേ
തസ്മിൻ ജാതോ ഭവേൽ ജ്ഞാനീ ക്ഷേത്രവിത്തസുഖാന്വിതഃ

സാരം :-

ലഗ്നരാശിയിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും നാലാം ഭാവത്തിലും ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ വരാഹയോഗമാകുന്നു.

വരാഹയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനം (അറിവ്) ഉള്ളവനായും കൃഷിഭൂമികളും ധനവും സുഖവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.