ഷൾപദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാദിഷഡ്ഭവനഗൈർഗ്രഹൈഷഡ്പദ ഉച്യതേ
തത്രജാതോ ധനാഢ്യശ്ച സർവ്വേഭ്യസ്സാരഭാഗ്ഭവേൽ.

സാരം :-
ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നരാശി മുതൽ ആറാം ഭാവം വരെയുള്ള രാശികളിലായി നിന്നാൽ " ഷൾപദയോഗം ".

ഷൾപദയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ധനാദ്ധ്യക്ഷനായും എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.