ചക്രയോഗം, സമുദ്രയോഗം, ശംഖയോഗം, ശചീവല്ലഭയോഗം

ലഗ്നാദൈർവ്വിഷമസ്ഥിതൈശ്ച സകലൈ-
ശ്ചക്രം മുനീന്ദ്ര ജഗുർ-
വിത്താദ്യേഷു തഥൈവ ഷഡ്സുഭവനേ-
ഷുസ്യാൽ സമുദ്രാഹ്വയഃ
ധർമ്മായോദയബന്ധുഭേഷു സഹിതൈഃ
ശംഖസ്സമസ്തഗ്രഹൈർ-
ദൌ ദൌ ഖേടയുതൌ തഥൈ രഹിതൌ
ജാതശ്ശചീവല്ലഭഃ 

സാരം :-

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, മൂന്നാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " ചക്രയോഗം "

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " സമുദ്രയോഗം ".

ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " ശംഖയോഗം ".

 രണ്ടാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി  ഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാൽ "ശചീവല്ലഭയോഗം"