ഹലയോഗം, ശൃംഗാടകയോഗം, ശകടയോഗം, വിഹഗയോഗം

ലഗ്നവ്യയസ്ഥൈർഹലയോഗമേതൽ
ശൃംഗാടകം ലഗ്നശുഭാത്മജസ്ഥൈഃ
ലഗ്നാസ്തഗൈസ്തച്ശകടം ബ്രുവന്തി
ബന്ധ്വാസ്പദസ്ഥൈർവ്വിഹഗാഖ്യയോഗഃ

സാരം :-

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ഹലയോഗം ".

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ശൃംഗാടകയോഗം ".

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും ഏഴാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ശകടയോഗം ".

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നാലാം ഭാവത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ "വിഹഗയോഗം "