ക്ലീബായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്ലീബേ ദുഃഖീ പ്രവാസീ ച നീചസ്ത്രീകലഹപ്രിയഃ
അല്പായുരല്പബുദ്ധിശ്ച പ്രായോ ദേശാന്തരേ മൃതിഃ

സാരം :-

ക്ലീബായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദുഃഖവും അന്യദേശവാസവും ഉള്ളവനായും നീചസ്ത്രീകളിലും കലഹത്തിലും താല്പര്യമുള്ളവനായും ബുദ്ധിയും ആയുസ്സും അധികമില്ലാത്തവനായും മിക്കവാറും അന്യദേശത്തിൽവച്ചു മരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

********************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ രാശികളിലായി നിന്നാൽ " ക്ലീബായോഗം "