കേദാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ബന്ധുനാമുപകാരീ
കൃഷിഭൂധനവാൻ സ്വധർമ്മനിരതശ്ച
അതിമാന്ന്യോ ജളശീലോ
ബഹ്വർത്ഥയുതശ്ച ഭവതി കേദാരേ.

സാരം :-
കേദാരയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉപകാരത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും കൃഷിയും ഭൂസ്വത്തും തദ്വാരാ ധനവും സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനവും ഉള്ളവനായും ഏറ്റവും മാന്യനായും ജളപ്രകൃതിയായും വളരെ വിഭവമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*******************************

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) നാല് രാശികളിലായി നിന്നാൽ " കേദാരയോഗം ".