ശൂലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശൂലേ ജാതോ മതിമാൻ
ക്രോധീ വിധനോƒതിഹിംസ്രകോ രോഗീ
വിക്രയവിത്തപ്രായോ
ദുഃഖീ ജനവല്ലഭോƒനപത്യസ്സ്യാൽ

സാരം :-

ശൂലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനായും കോപവും ധനഹാനിയും ദാരിദ്രവും രോഗങ്ങളും പരോപദ്രവ (ഹിംസാ) ശീലവും ഉള്ളവനായും സ്വന്തം ധനങ്ങളെ മിക്കവാറും വിറ്റുനശിപ്പിക്കുന്നവനായും ദുഃഖിയായും ജനപ്രധാനിയായും പുത്രന്മാരില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

*****************************************
സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) മൂന്ന് രാശികളിലായി നിന്നാൽ "ശൂലയോഗം ".