മുസലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മുസലേ ധനവാൻ ദാനീ ദാരപുത്രസുഖാന്ന്വിതഃ
പൂർവ്വാർത്ഥഫലഭോക്താ ച കുലാഢ്യോ ബഹുകൃത്യകൃൽ.

സാരം :-

മുസലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധനവാനായും ദാനം ചെയ്യുന്നവനായും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും സുഖവും ഉള്ളവനായും പൂർവ്വദ്രവ്യാനുഭവസുഖവും കുലമുഖ്യതയും ഉള്ളവനായും അനേക കൃത്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും. 

***********************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥിരരാശിയിൽ നിന്നാൽ " മുസലയോഗം "