ഹലയോഗത്തിൽ, ശൃംഗാടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഹലോത്ഭവഃ ക്രോധപരോƒതിനീചോ
ഹീനായുരംഗശ്ച കൃഷീവലസ്സ്യാൽ
ശൃംഗാടകേ മാരുതപീഡിതാംഗ-
സ്സുഖീ വയോന്തേƒല്പധനേƒപി ജാതഃ

സാരം :-

ഹലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും കോപിയായും നീച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവനായും അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായും അല്പായുസ്സായും കൃഷിക്കാരനായും ഭവിക്കും.

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ഹലയോഗം ".

***************************************************

ശൃംഗാടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വായുരോഗിയായും വാർദ്ധക്യത്തിൽ സുഖമനുഭവിക്കുന്നവനായും അല്പമായ ധനം മാത്രമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.


എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ശൃംഗാടകയോഗം ".