പാശയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പാശേ ബഹുവ്യയാർത്തോ
നിപുണോ ജനവല്ലഭോƒതിമേധാവീ
ഉത്സാഹീ നൃപതീഷ്ടോ
ജാതോ ഗൃഹകാര്യസംസ്ഥിതോ ഭവതി.

സാരം :-

പാശയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ ചെലവും അതുനിമിത്തം ദുഃഖവും ഉള്ളവനായും എല്ലാറ്റിലും സമർത്ഥനായും ജനപ്രധാനിയും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടനായും ഏറ്റവും ധാരണാശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവനായും രാജപ്രിയനായും ഗൃഹകാര്യങ്ങളിൽ തല്പരനായും ഭവിക്കും.

******************************************

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) അഞ്ചു രാശികളിലായി നിന്നാൽ " പാശയോഗം ".