സംഖ്യായോഗങ്ങൾ

ഏകർക്ഷഗതൈസ്സകലൈർ-
ഗ്ഗോളോ ദ്വിഗൃഹാശ്രിതൈശ്ച യുഗയോഗഃ
ത്രിഭവനസംസ്ഥൈശ്ശൂല-
ശ്ചതുർഗ്ഗ്യഹസ്ഥൈവ കേദാരഃ

പഞ്ചഗൃഹസ്ഥൈഃ പാശഃ
ഷഡ്ഗൃഹസംസ്ഥൈർഗൃഹൈസ്തുദാമാഖ്യഃ
സപ്തമസംസ്ഥൈർവ്വീണാ
സംഖ്യായോഗാ ഇമേ സമാഖ്യാതാഃ

സാരം :-

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) ഒരുമിച്ച് ഒരു രാശിയിൽ നിന്നാൽ " ഗോളയോഗം ".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) രണ്ടുരാശികളിലായി നിന്നാൽ " യുഗയോഗം ".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) മൂന്ന് രാശികളിലായി നിന്നാൽ "ശൂലയോഗം ".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) നാല് രാശികളിലായി നിന്നാൽ " കേദാരയോഗം ".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) അഞ്ചു രാശികളിലായി നിന്നാൽ " പാശയോഗം ".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) ആറു രാശികളിലായി നിന്നാൽ "ദാമയോഗം".

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ)  ഏഴ് രാശികളിലായി നിന്നാൽ " വീണായോഗം ".

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏഴ് യോഗങ്ങൾക്ക് സംഖ്യായോഗങ്ങളെന്നു പറയുന്നു.