സർപ്പയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കേന്ദ്രഗൈരശുഭൈസ്സർപ്പസ്തത്ര ദീനോƒധനഃ ഖലഃ
പരദുഃഖപ്രിയോƒല്പായുഃ പിതൃഹാ ബഹുഭാഷണഃ

സാരം :-

എല്ലാ പാപഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിലായി നിന്നാൽ " സർപ്പയോഗം ".

സർപ്പയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദീനതയും നിർദ്ധനത്വവും അസുഖവും ദുസ്സ്വഭാവവും ഉള്ളവനായും അന്യന്മാരുടെ ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായും അല്പായുസ്സായും പിതാവിന് ഹാനിയെ ചെയ്യുന്നവനായും വളരെ സംസാരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.