ചാമരാദിദ്വാദശയോഗങ്ങൾ

ഭാവൈസ്സൗമ്യയുതേക്ഷിതൈസ്തദധിപൈ-
സ്സുസ്ഥാനഗൈർഭാസ്വരൈഃ
സ്വോച്ചസ്ഥൈസ്സ്വഗൃഹോപഗൈസ്തനുഗൃഹാ-
ദ്യോഗഃ ക്രമാദ്ദ്വാദശ
സംജ്ഞാശ്ചാമരധേനുശൌര്യജലധി-
ച്ഛത്രാസ്ത്രകാമാസുരാ
ഭാഗ്യഖ്യാതിസുപാരിജാതമുസലാ-
സ്തജ്ഞൈര്യഥാ കീർത്തിതാഃ

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങൾക്കും ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിനും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുണ്ടായിരിക്കുകയും ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഇഷ്ടഭാവസ്ഥനായി ഉച്ചസ്വക്ഷേത്രാദികളിൽ നിൽക്കുകയും പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ലഗ്നം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം വരെയുള്ള ദ്വാദശഭാവങ്ങൾക്കുംകൂടി പന്ത്രണ്ടു യോഗങ്ങളുണ്ടാകും. 

താഴെ പറയുന്നവനായാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗങ്ങൾ. 


 1. ചാമരയോഗം
 2. ധേനുയോഗം
 3. ശൌര്യയോഗം
 4. ജലധിയോഗം
 5. ഛത്രയോഗം
 6. അസ്ത്രയോഗം
 7. കാമയോഗം
 8. ആസുരയോഗം
 9. ഭാഗ്യയോഗം 
 10. ഖ്യാതിയോഗം
 11. പാരിജാതയോഗം
 12. മുസലയോഗം