ശൌര്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

കീർത്തിമത്ഭിരനുജൈരഭിപൂജ്യൈർ-
ല്ലാളിതോ മഹിതവിക്രമയുക്തഃ
ശൌര്യജോ ഭവതി രാമ ഇവാസൗ
രാജകാര്യനിരതോƒതിയശസ്വീ.

സാരം :-

ശൌര്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കീർത്തിമാന്മാരും പൂജ്യന്മാരുമായ സഹോദരന്മാരാൽ ശ്രീമാൻ എന്നപോലെ ലാളിക്കപ്പെടുന്നവനായും അതിപരാക്രമിയായും രാജകാര്യത്തിൽ തൽപരനായും യശസ്വിയായും ഭവിക്കും.