അമലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

യസ്യ ജന്മസമയേ ശശിലഗ്നാൽ
സദ്‌ഗ്രഹോ യദി ച കർമ്മണി സംസ്ഥഃ
തസ്യ കീർത്തിരമലാ ഭുവി തിഷ്‌ഠേ-
ദായുഗാന്തമവിനാശിതസമ്പൽ.

സാരം :-

ജന്മലഗ്നത്തിന്റെയോ ചന്ദ്രലഗ്നത്തിന്റെയോ പത്താഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹസ്ഥിതിയുണ്ടായാൽ "അമലായോഗം ".

അമലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പ്രളയകാലംവരെ നിൽക്കുന്ന കീർത്തിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമ്പത്തുകളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.