മഹാഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷൻ / സ്ത്രീകൾ

മഹാഭാഗ്യേ ജാതസ്സകലനയനാനന്ദജനകോ
വദാന്ന്യോ വിഖ്യാതഃ ക്ഷിതിപതിരശീത്യായുരമലഃ
വധൂനാം യോഗേസ്മിൻ സതി ധനസുമംഗല്യസഹിതാ
ചിരം പുത്രൈഃ പൗത്രൈശ്ശുഭമുപഗതാ സാ സുചരിതാ.

സാരം :-

മഹാഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പുരുഷൻ എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും കണ്ണുകൾക്ക്‌ ആനന്ദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നവനായും ഔദാര്യവും യശസ്സും സമ്പത്തും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായും നിർമ്മലനായും എണ്‍പതു വയസ്സു (80 വയസ്സ്) വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

മഹാഭാഗ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വളരെ സമ്പത്തും ദീർഘമംഗല്യവും പുത്രപൌത്രാദിപുഷ്ടിയും പാതിവ്രത്യവും ശുഭ പ്രാപ്തിയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.