വസുമദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാദ്വോപചയേ സർവ്വൈ-
ശ്ചന്ദ്രാദ്വാ വസുമാൻ ശുഭൈഃ
ദ്വാഭ്യം സമോƒല്പവസുമാൻ
ശുഭേനൈകേന വാ ഭവേൽ

സാരം :-

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) വ്യാഴം, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നീ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ " അതീവ വസുമദ്യോഗം "

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) രണ്ടു ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ " സമവസുമദ്യോഗം ".

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ (ഉപചയരാശിസ്ഥാനങ്ങളിൽ) ഒരു ശുഭഗ്രഹം മാത്രം നിന്നാൽ " അല്പവസുമദ്യോഗം "

വസുമദ്യോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ധനവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വസുമദ്യോഗം, ഗജകേസരിയോഗം മുതലായ യോഗങ്ങൾ കേമദ്രുമാദി ദുഷ്ടയോഗങ്ങളുടെ അനിഷ്ടഫലങ്ങളെ കുറെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതും അർത്ഥലാഭാദിഗുണങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു എന്ന് പ്രമാണമുണ്ട്.

****************************************

ലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രലഗ്നരാശിയിൽ നിന്നോ മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി എല്ലാ ശുഭഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാൽ " വസുമദ്യോഗം ".

തിഷ്ഠേയുസ്സ്വഗൃഹെസദാ വസുമതി
ദ്രവ്യാണ്യ നല്പാന്യപീതി തത്ഫലം