ഭാവം പുഷ്ടികരമായിരിക്കും

ഭാവാസ്സർവ്വേ ശുഭപതിയുതാ വീക്ഷിതാ വാ ശുഭേശൈ
സ്തത്തദ്ഭാവാസ്സകലഫലദാഃ ദൃഗ്യോഗഹീനാഃ
പാപാസ്സർവ്വേ ഭവനപതയശ്ചേദിഹാഹുസ്തഥൈവം
ഖേടൈസ്സർവ്വൈഃ ശുഭഫലമിദം നീചമൂഢാരിഹീനൈ.

സാരം :-

എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെയോ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെയോ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയിരിക്കുകയും ഭാവാധിപനല്ലാത്ത പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ആ ഭാവം പുഷ്ടികാരവും സ്വോക്തഫലപ്രദവുമായിരിക്കും. നീചം, മൌഢ്യം, ശത്രുക്ഷേത്രം എന്നിവകൂടാതെ ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഇഷ്ടഭാവത്തിലിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഭാവം പുഷ്ടിപ്രദമായിരിക്കും.