ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും - വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല

ലഗ്നാദിഭാവാദ്രിപുരരന്ധ്രറിപ്ഫേ
പാപഗ്രഹാസ്തത്ഭവനാദിനാശം
സൗമ്യസ്തു നാത്യന്തഫലപ്രദാഃ സ്യുർ-
ഭാവാദികാനാം ഫലമേവമാഹുഃ.

സാരം :-

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും.

ലഗ്നാദികളായ ഭാവങ്ങളുടെ 6 - 8 - 12  എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ആ ഭാവത്തിന് വലിയ ഗുണഫലത്തെയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല.