പുത്രഭാവഫലം

ലഗ്നാമരേഡ്യശശിനാം സുതഭേഷു പാപൈ-
ര്യുക്തേക്ഷിതേഷ്വഥ ശുഭൈരയുതേക്ഷിതേഷു
പാപാന്വിതേഷു സുതഭേഷു തദീശ്വരേഷു
ദുഃസ്ഥാനഗേഷു ന ഭവന്തി സുതാഃ കഥഞ്ചിൽ.

സാരം :-

ലഗ്നം, വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശി, ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശി എന്നിവയുടെ അഞ്ചാം ഭാവം കൊണ്ടാണ് സന്താനഭാവത്തെ പറയേണ്ടത്.

സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ ലഗ്നം, വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശി, ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശി എന്നിവയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവം പുത്രസ്ഥാനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ലഗ്നം, വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന രാശി, ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശി എന്നിവയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ദൃഷ്ടിയും സംഭവിക്കുക, ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളില്ലാതെയിരിക്കുക, സന്താനഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുകയും ദുഃസ്ഥാനാധിപനായ ഗ്രഹം സന്താനഭാവത്തിലും ബലമില്ലാതെയും ശുഭഗ്രഹസംബന്ധമില്ലാതെയും നിൽക്കുക മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ജാതകത്തിലുണ്ടായാൽ ഒരു പ്രകാരത്തിലും സന്താനമുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.