ഒരു ഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു ഭാവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായാൽ

ദ്വിസ്ഥാനാധിപതിത്വമസ്തി യദി ചേ-
ന്മുഖ്യം ത്രികോണർക്ഷജം
തസ്യാർദ്ധം സ്വഗൃഹേƒഥ പൂർവ്വമുഭയോ-
ര്യത്തദ്ദശാദൌ വദേൽ
പശ്ചാദ്‌ ഭാവമിഹാപരാർദ്ധസമയേ
യുഗ്മേ ഗൃഹേ യുഗ്മജം
ത്വോജസ്ഥേ സതി ചൌജഭാവജഫലം
ശംസന്തി കേചിജ്ജനാഃ

സാരം :-

ഒരു ഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു ഭാവങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ മൂലത്രികോണമായ ഭാവത്തിന്റെ ഫലം മുമ്പെ പ്രധാനമായും അനുഭവിക്കും. സ്വക്ഷേത്രമായ ഭാവത്തിന്റെ ഫലം രണ്ടാമത് അപ്രധാനമായും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫലം എല്ലാ ദശകളിലും കല്പിച്ചുകൊൾകയും വേണം. ഇവിടെ ഈ ഗ്രഹം ഓജരാശിയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവഫലങ്ങളിൽ ഓജരാശിയുടെ ഫലം ആദ്യവും യുഗ്മരാശിസ്ഥനാണെങ്കിൽ യുഗ്മരാശിയായ ഭാവത്തിന്റെ ഫലം ആദ്യമായും അനുഭവിക്കുന്നതാണെന്നു ചില ജ്യോതിഷ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. രണ്ടും പ്രധാനമാണെങ്കിലും ആദ്യപക്ഷംതന്നെ ഇവിടെ സ്വീകാര്യമായിക്കാണുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം.