ചൊവ്വയുടെ കാരകത്വം

ഭൗമാച്ചോരാരിസൈന്യായുധബലസഹജ-
ക്രൗര്യവീര്യാനൃത്താഗ്നി-
സ്വർണ്ണദ്വേഷാശ്മപാകാലയരണകലഹാ-
ന്യംഗനാപ്രാപ്തിദണ്ഡാഃ
മർഗ്ഗോൽക്കാഘാതമേദോശനിമഹിരസത-
ന്ത്രക്ഷതോദ്യാനസാഹാ-
യ്യമർഷാസ്സത്വഭൂരുണ്‍മുസലഗിരിധനുർ-
വ്വേദകോള്യോ ഗുഹാദ്യാഃ

സാരം :-

കളളൻ, ശത്രു, ശത്രുസൈന്യം, ആയുധം, സ്വസൈന്യം, ബലം, സഹോദരൻ, ക്രൗര്യം, വീര്യം, അസത്യം, അഗ്നി, സ്വർണ്ണം, ദ്വേഷം, കല്ല്‌, അടുക്കള, യുദ്ധം, കുലക്ഷയം, വ്യഭിചാരം, ദണ്ഡോപായം, വഴി, കൊള്ളിമീൻ, അടി, ഇടി, വെട്ട്, കുത്ത് മുതലായത്, മേദസ്സ്, ഇടിവെട്ടൽ, ഭൂമി, രസതന്ത്രം, വ്രണം, ഉദ്യാനം, സഹായം, കോപം, സത്വം (നിർവ്വികാരമായ മനഃസ്ഥിതി), വൃക്ഷം, ഉലക്ക, ഇരുമ്പുലക്ക, പർവ്വതം, ധനുർവ്വേദം, കാളി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഭൈരവൻ, വീരഭദ്രൻ, ഘണ്ടാകർണ്ണൻ, മുതലായവകളെല്ലാം ചൊവ്വയെക്കൊണ്ട് (കുജനെക്കൊണ്ട്) പറയണം.