ഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവസന്ധിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ

സ്വേച്ചൈസ്സുഹൃൽക്ഷേത്രഗതൈർവ്വിഹംഗൈഃ
ഷഡ്ഭിർബ്ബലൈർമ്മുഖ്യബലാന്വിതോപി
സന്ധൌ സ്ഥിതസ്സന്നഫലപ്രദസ്സ്യാ-
ദേവം വിചിന്ത്യ പ്രവദേദ്വിപാകേ.

സാരം :-

ഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചം, സ്വക്ഷേത്രം, ബന്ധുക്ഷേത്രം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഷഡ്ബലപരിപൂർണ്ണന്മാരായി നിന്നാലും ഭാവസന്ധിയിങ്കൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപ്രകാരത്തിലും ഭാവഫലം ശരിയായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല.