മാതൃസ്ഥാനഫലം

ദുഃസ്ഥാനേ സുഖപേ ശശിന്യപി സതാം
യോഗേക്ഷണൈർവ്വൽജ്ജിതേ
പാപാന്തസ്ഥിതിമത്യസദ്‌ഗ്രഹയുതേ
ദൃഷ്ടേ ജനന്ന്യാ മൃതിഃ
ഏതൗ ദ്വാവപി വീര്യഗൌ ശുഭയുതൌ
ദൃഷ്‌ടൗ ശുഭൈർബന്ധുഗൈർ-
മ്മാതുസ്സൗഖ്യകരൌ വിധോശ്ചശുഭഗൈ-
സ്സൗമ്മ്യൈർവ്വദേൽ തൽസുഖം.

സാരം :-

നാലാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹമോ ചന്ദ്രനോ ദുഃസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുക; ചന്ദ്രന് ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളില്ലാതെവരിക; അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നാലാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുക; ചന്ദ്രന് പാപഗ്രഹയോഗം വരിക; നാലാം ഭാവത്തിലോ നാലാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിനോ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം പാപഗ്രഹമദ്ധ്യസ്ഥിതി മുതലായതു സംഭവിക്കുക; മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗങ്ങളെല്ലാം മാതൃമരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു.

നാലാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിനും ചന്ദ്രനും ഇഷ്ടഭാവസ്ഥിതിയും ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുക; നാലാം ഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹം നിൽക്കുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മാതൃശുഭസൂചകമാകുന്നു. 

**********************************
ഭാവത്തിന്റെയോ (രാശിയുടെയോ) അല്ലെങ്കിൽ ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെയോ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പാപഗ്രഹം നിൽക്കുന്നതിനെ പാപഗ്രഹമദ്ധ്യസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നു.