വ്യാഴത്തിന്റെ കാരകത്വം

പുത്രോ ജ്ഞാനം ദയാധീസ്സചിവഗുരുതപോ-
മന്ത്രതന്ത്രാഗമാദ്യാഃ
പുണ്യാചാര്യാര്യവംശ്യദ്വിജസുരധനമേ-
ധാർച്ചനൈശ്വര്യയോഗാഃ
കോശസ്സന്ന്യാസികീർത്തിവ്രതനിയമഗൃഹി-
ബ്രഹ്മചര്യാമൃതേജ്യാ-
ചാരാനുഷ്ഠാനസിംഹാസന ശുഭനിയതീ-
ഷ്ടേശകർമ്മാണി ജീവാൽ.

സാരം :-

പുത്രൻ, ജ്ഞാനം, ദയ, ബുദ്ധി, മന്ത്രി, ഗുരുക്കന്മാർ, തപസ്സ്, മന്ത്രതന്ത്രാഗമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, സുകൃതം, വേദോപദേഷ്ടാവ്, മന്ത്രവ്യാഖ്യാതാവ്, ശ്രേഷ്ഠകുലത്തിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണർ, ദേവന്മാർ, ധനം, ധാരണാദിവിശേഷബുദ്ധികൾ, പൂജ, ഐശ്വര്യം, യോഗാഭ്യാസം, ഭണ്ഡാരം, സന്യാസി, കീർത്തി, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി, ബ്രഹ്മചര്യം, മോക്ഷം, യാഗം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, സിംഹാസനം, ദൈവാനുകൂല്യം, ഇഷ്ടദേവതാനുഗ്രഹം, ശുഭപ്രാപ്തി, എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, മുതലായവയെല്ലാം വ്യാഴത്തെക്കൊണ്ട് പറയണം.