കേതുവിന്റെ കാരകത്വം

ഉല്ക്കാഗ്നിജ്വാലകീലദ്ധ്വജഖനനവധ-
ക്ഷേപസൂച്യാദികർമ്മ-
ക്ഷാരാംഗാരാണ്ഡവർഗ്ഗാ മധുരുധിരപല-
ക്ഷുദ്രപൂർണ്ണപ്രയോഗാഃ
ഖദ്യോതാ യൂകദംശാദ്യഘബലിവിധയോ
മാരണോച്ചാടനാദ്യം
കർമ്മാന്ന്യദ്യുദ്ധശാസ്ത്രാഭ്യസനമൃതിരണാഃ
കേതുതോ മാതൃതാതഃ

സാരം :-

കൊള്ളിമീൻ, തീകൊള്ളി, തീയ്, ജ്വാല, കുറ്റി, ആണി, കൊടി, കൊടിമരം,ഖനനം, ഹിംസ, ക്ഷേപണം, തുന്നൽ, നെയ്ത്ത്, ചാരം, ക്ഷാരദ്രവ്യം, തീക്കനൽ, മുട്ടകൾ, മദ്യം, രക്തം, മാംസം, ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങൾ, ചൂർണ്ണപ്രയോഗങ്ങൾ, ആഭിചാരം, മിന്നാമിനുങ്ങ്, പേൻ, ഈച്ച, കൊതുക്, ആശൗചാദ്യശുദ്ധി, ബലി, കുരുതി, മാരണം, ഉച്ചാടനം, സ്തംഭനം മുതലായ മാന്ത്രികകർമ്മങ്ങൾ, യുദ്ധം, ആയുധം, ആയുധവിദ്യാഭ്യാസം, മരണം, കലഹം, മാതാമഹൻ മുതലായവയെല്ലാം കേതുവിനെക്കൊണ്ട് പറയണം.