ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യമായി വരുന്ന രാശിയിലും

യുത്ഭാവേശസ്യാതിശത്രോർഗൃഹേ വാ
യോ വാ ഖേടോ ബിന്ദുശൂന്യർക്ഷയുക്തഃ
തത്തൽപാകേ മൂർത്തിഭാവാദികാനാ
നാശം ബ്രൂയാദ്ദൈവവിൽ പ്രാശ്നികായ.

സാരം :-

ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്റെ ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ശൂന്യമായി വരുന്ന രാശിയിലും നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശയിലോ അപഹാരത്തിലോ ആ ഭാവത്തിനു നാശമുണ്ടാകുമെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പൃച്ഛകനോടു പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.