ശുക്രന്റെ കാരകത്വം

സമ്പദ്യാനാംബരശ്രീനിധിസുഖരമണീ-
രത്നഭൂഷാവിലാസോ-
ഷ്ണീഷാലേഖ്യാർത്ഥകാവ്യാഗമകവചനിചോ-
ളാളിഗീതാളിവേശ്യാഃ
ശയ്യാസംഭോഗതൗര്യത്രികമദനകലാ-
സൌധവല്ലീനികുഞ്ജാ-
രാമാ ദാമ്പത്യലീലാസുരഭി സുമസുരാ-
ഭേദരേതാംസി ശുക്രാൽ.

സാരം :-

സമ്പത്ത്, വാഹനങ്ങൾ, വസ്ത്രം, ശ്രീത്വം, നിധി, സുഖം, സ്ത്രീ (ഭാര്യ), രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വിലാസചേഷ്ടകൾ, തലപ്പാവ്, തൊപ്പി, ചിത്രങ്ങൾ, ചിത്രമെഴുത്ത്, ചിത്രനിർമ്മാണസാമഗ്രികൾ, കാവ്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ചട്ട, ഉത്തരീയാദിവസ്ത്രവിശേഷങ്ങൾ, സഖി, പാട്ടുകൾ, വേശ്യകൾ, കിടക്ക, കട്ടിൽ, തലയണ, പായ്, സംഭോഗം, നൃത്തഗീതവാദ്യമേളങ്ങൾ, കാമകലകൾ, വെങ്കളിമാടം, ശയനഗൃഹം, വള്ളിക്കുടിൽ, ഉദ്യാനം, ദാമ്പത്യബന്ധം, വിവാഹം, പശുക്കൾ, കുതിരകൾ, സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ, മദ്യവിശേഷങ്ങൾ, ശുക്ലധാതു മുതലായവയെല്ലാം ശുക്രനെക്കൊണ്ട് പറയണം.