ലഗ്നാദി ഭാവങ്ങളുടെ കാരകത്വം

ദ്യുമണിരമരമന്ത്രീ ഭൂസുതസ്സോമസൗമ്യൌ
ഗുരുരിനതനയാരൌ ഭാർഗ്ഗവോ ഭാനുപുത്രഃ
ദിനകരദിവിജേഡ്യേൗ ജീവഭാനുജ്ഞമന്ദാ-
സ്സുരഗുരുരിനസൂനുഃ കാരകാസ്സ്യുർവ്വിലഗ്നാൽ.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം സൂര്യൻ

രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം വ്യാഴം

മൂന്നാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം ചൊവ്വ

നാലാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനും ബുധനും

അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം വ്യാഴം

ആറാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ ശനിയും ചൊവ്വയും

ഏഴാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം ശുക്രൻ

എട്ടാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം ശനി

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനും വ്യാഴവും

പത്താം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനും വ്യാഴവും ബുധനും ശനിയും

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം വ്യാഴം

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹം ശനി.

ലഗ്നാദിഭാവങ്ങളെ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരകഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടസ്ഥിതിയേയും ബലാബലങ്ങളെയുംകൂടെ നിരൂപിച്ചുകൊള്ളണം.


*******************************************

ചില പുസ്തകങ്ങളിലും ചിലരുടെ പാഠങ്ങളിലും " ദിനകരരവിജേഡ്യൗ (ഡ്യാ) " എന്നൊരു ഭേദം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതു തെറ്റുതന്നെയാണ്. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്റെ കാരകഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനും വ്യാഴവും മാത്രമാണ്. ദിനകരരവിജേഡ്യൗ എന്നാണ് പല പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌.