ശ്വാസഗതിയുടെ സാമാന്യലക്ഷണമാണ് പറയുന്നത്

വാരേഷ്വിന്ദുബുധാംഗിരോഭൃഗുഭുവാം വാമേ ചരൻ മാരുതോ
ഭൗമാർക്കാർക്കിദിനേഷു ദക്ഷിണഗതോ നൃണാമഭീഷ്ടഃ സ്മൃതഃ
സൗമ്യാനാം ദിവസേഷു ദക്ഷിണഗതോƒനിഷ്ടോƒസതാം വാമഗോ
വക്ഷ്യന്തേ മരുതോഃ ശുഭാശുഭദയോർഭേദാഃ *ഫലാനാമഥ.

സാരം :-

തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ ആഴ്ചകളിൽ ഇടതുവശത്തുകൂടിയും ഞായർ ചൊവ്വ ശനി എന്നീ ആഴ്ചകളിൽ വലത്തുവശത്തുകൂടിയും ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കുന്നതു ശുഭഫലപ്രദമാകുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി വലത്തുഭാഗത്തും ഞായർ ചൊവ്വ ശനി ഇടത്തുഭാഗത്തും ശ്വാസം സഞ്ചരിയ്ക്കയാണെങ്കിൽ അനിഷ്ടംതന്നെയാണ്. ഇത് ശ്വാസഗതിയുടെ സാമാന്യലക്ഷണമാണ്. 

--------------------------------------------

* ഫലാനാമിഹ (പാ. ഭേ)