ഇഡ, പിംഗല, സുഷുമ്ന

ഇഡാ വാമാ ഭവേന്നാഡീ സോമസ്യാർക്കസ്യ ദക്ഷിണാ
പിംഗലാഖ്യ സുഷുമ്നാഖ്യാ മധ്യമാഗ്നേരുദീരിതാ.

സാരം :-

മൂക്കിന്റെ ഇടത്തെ ദ്വാരത്തെ ഇഡ എന്നും അതിന്റെ ദേവത ചന്ദ്രൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 

മൂക്കിന്റെ വലത്തെ ദ്വാരത്തെ പിംഗല എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ദേവത സൂര്യനാകുന്നു. 

മൂക്കിന്റെ നടുവിൽകൂടിയുള്ള ശ്വാസഗതിക്കു സുഷുമ്ന എന്ന് പറയും അതിന്റെ ദേവത അഗ്നിയാകുന്നു.