പൃച്ഛകൻ ദൈവജ്ഞനോടു തന്റെ ആവശ്യത്തെ പറയുമ്പോൾ ദൈവജ്ഞൻ സമയം മുതലായവയെ മനസ്സുവച്ചറിയണം

ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയോ ദേശഃ സ്വവായുർദശാ
പ്രഷ്ടുഃ സ്പർശനമാശ്രിതർക്ഷഹരിതൗ പ്രശ്നാക്ഷരാണി സ്ഥിതിഃ
ചേഷ്ടാ ഭാവവിലോകനേ ച വസനാദ്യന്യച്ച തൽകാലജം
പൃച്ഛായാഃ സമയേ തദേതഖിലം ജ്ഞേയം ഹി വക്തും ഫലം.

സാരം :-

പൃച്ഛകൻ ദൈവജ്ഞനോടു തന്റെ ആവശ്യത്തെ പറയുമ്പോൾ ദൈവജ്ഞൻ സമയം മുതലായവയെ മനസ്സുവച്ചറിയണം. അതിനാൽ ദൈവജ്ഞൻ വാലെ സമാധാനചിത്തനായിരുന്നു കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയേണ്ടവയെ താഴെ പറയുന്നു.

1). സമയം

2). പൃച്ഛകൻ വന്നു ചോദിച്ച ദേശം.

3). ജ്യോതിഷക്കാരന്റെ ശ്വാസഗതി

4). അവസ്ഥ. എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരംകൊണ്ടോ ദൈവജ്ഞനും ദൂതനും ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരം.

5). പ്രഷ്ടാവ് സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം

6). പൃച്ഛകൻ നിൽക്കുന്ന രാശി

7). കിഴക്ക് മുതലായ ഏത് ദിക്കിൽ പൃച്ഛകൻ നിൽക്കുന്നുവെന്ന്.

8). ചോദ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ

9). പൃച്ഛകൻ ഏതുമാതിരി നിൽക്കുന്നുവെന്ന്.

10). പൃച്ഛകൻ കയ്യ് കാല് മുതലായ അവയവങ്ങളെക്കൊണ്ടു എടുക്കുന്ന വ്യാപാരം.

11). പൃച്ഛകന്റെ പ്രസാദം ദുഃഖം മുതലായ ഭാവവിശേഷം.

12). പൃച്ഛകൻ എവിടേയ്ക്ക് നോക്കിയിരുന്നുവെന്നത്.

13). ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം അവസ്ഥ മുതലായവ

14). കടകം കുണ്ഡലം മുതലായ പൃച്ഛകൻ ധരിച്ച വസ്തുക്കൾ.

15). തൽക്കാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ വേണുവീണാദിശബ്ദങ്ങൾ ഉപശ്രുതികൾ വിലാപപ്രലാപാദികൾ ഇതുകളാകുന്നു അറിയേണ്ടവ