ശ്വാസം ഇടതുവശമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട് ശ്വാസം വലതുവശമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം നോക്കി

ഗൃഹാച്ചന്ദ്രേണ നിര്യാതഃ പ്രവിഷ്ടോ ഭാനുനാ രണേ
ശൂന്യാംഗേ വൈരിണം കൃത്വാ കാതരോപി ജയീ ഭവേൽ.

സാരം :-

ശ്വാസം ഇടതുവശമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട് ശ്വാസം വലതുവശമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം നോക്കി രണഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിർത്തി പോരുചെയ്‌താൽ യുദ്ധവൈഭവമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽകൂടിയും ജയിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് യോദ്ധാക്കൾക്കു മാത്രമല്ല വാദപ്രതിവാദഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.

******************************


നിഷ്ക്രാന്തോ ഭാനുനാ ഗേഹാൽ പ്രവിഷ്ടഃ ശശിനാ രണേ
ജീവാംശേ യസ്യ വാ ശത്രുഃ സ ശൂരോƒപി വിനശ്യതി

സാരം :-

ശ്വാസം വലത്തുഭാഗത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട്, ശ്വാസം ഇടതുഭാഗത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ശത്രുവിനെ ശ്വാസമുള്ള വശത്തു നിറുത്തി പോരുചെയ്കയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം യുദ്ധവൈഭവമുള്ളവനാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിങ്കൽ നശിച്ചുപോകുമെന്നു തീർച്ചതന്നെ