ദിക്കുകളിലെ യോനികല്പനയെ പറയുന്നു

പ്രാഗാദിദിക്ഷു മൂർധാദിഷ്വംഗേഷ്വഷ്ടസു ച സ്ഥിതാഃ
ധ്വജാദ്യാസ്തൽസ്ഥിതിസ്പർശഫലമപ്യഥ കഥ്യതേ.

സാരം :-

കിഴക്ക് മുതലായ 8 ദിക്കുകളിലും മൂർദ്ധ്വാവു മുതലായ 8 അവയവങ്ങളിലും ധ്വജം, ധൂമം മുതലായ 8 യോനികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു യോനിദിക്കിൽ നിന്നു ഒരു അവയവ യോനിയിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ഉള്ള ഫലം ക്രമേണ താഴെ പറയുവാൻ പോകുന്നു.

*****************************

ധ്വജോ ധൂമശ്ച സിംഹശ്ച സാരമേയോ വൃഷഃ ഖരഃ
ദന്തീ കാകഃ ക്രമാദേതേ ദിശാസ്വൈന്ദ്ര്യാദിഷു സ്ഥിതാഃ

സാരം :-

കിഴക്കേ ദിക്കിൽ ധ്വജയോനിയും, അഗ്നികോണിൽ ധൂമയോനിയും, തെക്കേ ദിക്കിൽ സിംഹയോനിയും, നിര്യതികോണിൽ സാരമേയയോനിയും (എന്നാൽ ശ്വാവ്), പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിൽ വൃഷയോനിയും, വായുകോണിൽ ഖരയോനിയും, വടക്കേ ദിക്കിൽ ഗജയോനിയും ഈശാനകോണിൽ കാകയോനിയും എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. വൃഷം = കാള, ഖരം = കഴുത, ഈ എട്ടുയോനികൾ ശില്പ ശാസ്ത്രത്തിലും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞുകൊൾക.