ഗജദിക്കായ വടക്കുനിന്നു ചോദിക്കയും അപ്പോൾ ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ / ധ്വജയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ / സിംഹയോനിസ്ഥാനമായ മുഖത്തു / വൃഷയോനിസ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ സ്പർശിക്കയാണെങ്കിൽ

ദന്തിധ്വജമൃഗേന്ദ്രോക്ഷ്ണാം ഗജസ്ഥസ്യാഭിമർശനേ
ഗജഭൂഷാസുഹൃൽപുത്രലാഭം പ്രഷ്ടുഃ ക്രമാദ് ഭവേൽ.

സാരം :-

പൃച്ഛകൻ ഗജദിക്കായ വടക്കുനിന്നു ചോദിക്കയും അപ്പോൾ ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കയും ചെയ്‌താൽ ആന മുതലായ വിശേഷവാഹനങ്ങളുടെ ലാഭവും, ധ്വജയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഭൂഷണലാഭവും സിംഹയോനിസ്ഥാനമായ മുഖത്തു സ്പർശിക്കയാണെങ്കിൽ ബന്ധുലാഭവും വൃഷയോനിസ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ സ്പർശിക്കയാണെങ്കിൽ പുത്രലാഭവും ഫലമാകുന്നു.