ധൂമയോനിദിക്കായ അഗ്നികോണിൽ നിന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ധൂമയോനിസ്ഥാനമായ മൂക്കിൽ / ശ്വയോനിസ്ഥാനമായ ചെവികളേയും കണ്ണുകളേയും / ഖരയോനിസ്ഥാനമായ കൈകളിൽ / കാകയോനിസ്ഥാനമായ കാലുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നെങ്കിൽ

ധൂമസ്ഥിതസ്യ ധൂമാദികോണസംസ്ഥാഭിമർശനേ
മൃത്യുഃ ക്ലേശോ വ്രതാപായോ ഭർത്തവ്യാപൽ ഫലം ക്രമാൽ.

സാരം :-

ധൂമയോനിദിക്കായ അഗ്നികോണിൽ നിന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ധൂമയോനിസ്ഥാനമായ മൂക്കിൽ സ്പർശിക്കുന്നെങ്കിൽ മൃത്യുവും, ശ്വയോനിസ്ഥാനമായ ചെവികളേയും കണ്ണുകളേയും സ്പർശിക്കുന്നെങ്കിൽ ദുഃഖവും ഖരയോനിസ്ഥാനമായ കൈകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നെങ്കിൽ വ്രതഭംഗവും കാകയോനിസ്ഥാനമായ കാലുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭരണീയന്മാരായ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ആപത്തും ഫലമാകുന്നു.