പ്രഷ്ടാവ് ശ്വയോനിദിക്കായ നിര്യതികോണിൽനിന്ന് ചോദിക്കയും അപ്പോൾ ശ്വയോനിസ്ഥാനമായ ചെവി, കണ്ണ്, ഇതുകളെ / ഖരയോനിസ്ഥാനമായ കൈകളെ / കാകയോനിസ്ഥാനമായ കാലുകളെ / ധൂമയോനിസ്ഥാനമായ മൂക്കിൽ സ്പർശിച്ചാൽ

ശ്വാരൂഢസ്യ തദാദീനാം ചതുർണ്ണാം സ്പർശനേ ഭവേൽ
വ്യാധിരാത്മജനാശശ്ച നാനാവ്യാപൽ സുഹൃന്മൃതിഃ

സാരം :-

പ്രഷ്ടാവ് ശ്വയോനിദിക്കായ നിര്യതികോണിൽനിന്ന് ചോദിക്കയും അപ്പോൾ ശ്വയോനിസ്ഥാനമായ ചെവി, കണ്ണ്, ഇതുകളെ സ്പർശിക്കയും ചെയ്‌താൽ വ്യാധിദുഃഖവും ഖരയോനിസ്ഥാനമായ കൈകളെ സ്പർശിച്ചാൽ പുത്രനാശവും കാകയോനിസ്ഥാനമായ കാലുകളെ സ്പർശിച്ചാൽ പലതരത്തിൽ ആപത്തും ധൂമയോനിസ്ഥാനമായ മൂക്കിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണവും ഫലമാകുന്നു.