രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ മത്സരരൂപമായി എതിരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എവിടേയും ഈ ന്യായം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു

ദസ്യവഃ ശത്രവോ ഭൂപാ കിതവാ വ്യവഹാരിണഃ
ഏതേ ശൂന്യഗതാഃ സൗമ്യാഃ പൂർണ്ണസ്ഥാ ഭയദാ സ്മൃതാഃ

സാരം :-

കള്ളന്മാർ, ശത്രുക്കൾ, ഭൂതങ്ങൾ, (യക്ഷഗന്ധർവ്വാദിഗ്രഹങ്ങൾ) ചൂതുകളിക്കാർ, വിവാദക്കാർ, ഇവരോടു എതിരിടേണ്ടിവന്നാൽ ഇവരെ ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിർത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ആയാൽ അവർ ശാന്തന്മാരായിത്തീരും. ശ്വാസമുള്ള ഭാഗത്തു അവർ നില്ക്കയാണെങ്കിൽ അവരിൽനിന്നു പരാജയം സിദ്ധിക്കും. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ മത്സരരൂപമായി എതിരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എവിടേയും ഈ ന്യായം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു.

വിവാദേ ദ്യൂതയുദ്ധേ ച സ്നാനഭോജനമൈഥുനേ
വ്യവഹാരേ ഭയേ ഭംഗേ ഭാനുനാഡീ പ്രശസ്യതേ.

സാരം :-

വാതപ്രതിവാദം, ചൂതുകളി, യുദ്ധം, കുളി, ഊണ്, സ്ത്രീസേവ, വ്യാപാരം, ദാനം (കടംകൊടുക്കുക മുതലായത്) ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനേ പൂർവ്വരൂപത്തിൽ നിന്നു ഭേദപ്പെടുത്തി വേറൊരുരൂപത്തിലാക്കുക) ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശ്വാസം വലത്തുവശമായാൽ ശുഭമാകുന്നു.

*************************************

യാത്രാദാനവിവാഹേഷു വസ്ത്രാലങ്കാരഭൂഷണേ
ശുഭേ സന്ധൗ പ്രവേശേ ച വാമനാഡീ പ്രശസ്യതേ.

സാരം :-

(വീട്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുക), ഏതെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുക, വിവാഹം ചെയ്ക, വിശേഷാൽ വസ്ത്രം ആഭരണം മുതലായതു ധരിക്കുക, നല്ലകാര്യങ്ങളാസ്പദമാക്കി രണ്ടു പക്ഷക്കാരേ ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങുക ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടതുവശമുള്ള ശ്വാസം ശുഭകരമാകുന്നു.