കാര്യം വളരെ അസാദ്ധ്യമായിരുന്നാലും പ്രയാസം കൂടാതെ സാധിപ്പാൻ ഇടവരുന്നതാണ്

നിർഗത്യ ശശിനാ ഗേഹാൽ പ്രാപ്യം പ്രാപ്തസ്യ ഭാനുനാ
കാര്യസ്യ ദുർലഭസ്യാപി ലാഭഃ സ്യാദപ്രയത്നതഃ.

സാരം :-

ഇടതുവശം കൂടി ശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട് വലതുവശം ശ്വാസമുള്ള സമയം എത്തേണ്ട ദിക്കിൽ എത്തിയാൽ കാര്യം വളരെ അസാദ്ധ്യമായിരുന്നാലും പ്രയാസം കൂടാതെ സാധിപ്പാൻ ഇടവരുന്നതാണ്.