തന്റെ നേരെ ശത്രു യുദ്ധത്തിനോ മറ്റോ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ

രിപോരാഗമനപ്രശ്നേ വാമഗേ മാതരിശ്വനി
നാഗമോƒനുക്തസിദ്ധൈവ തദാഗതിരതോന്യഥാ.

സാരം :-

തന്റെ നേരെ ശത്രു യുദ്ധത്തിനോ മറ്റോ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ദൈവജ്ഞൻ തന്റെ അപ്പോഴത്തെ ശ്വാസം വാമഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ ശത്രു വരികയില്ലെന്നും വലതുഭാഗത്താണെങ്കിൽ വരുമെന്നും പറയണം. ഇതു കേവലം യുദ്ധപ്രശ്നത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും മത്സരവിഷയമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.