ഗർഭിണിയുടെ ചോദ്യസമയം ശ്വാസം ആകാശരൂപമാണെങ്കിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോകുമെന്നും

വായോരാകാശസഞ്ചാരോ ഗർഭസ്ഥമൃതിസൂചകഃ
പൃഷ്ട്വാ സവായാവന്യത്ര സ്ഥിതൗ ചാസൽപ്രജാം വദേൽ.

സാരം :-

ഗർഭിണിയുടെ ചോദ്യസമയം ശ്വാസം ആകാശരൂപമാണെങ്കിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോകുമെന്നും വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു മാറി ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത പ്രജയെ പ്രസവിക്കുമെന്നും പറയണം.